Beleidsplan Stichting Onbeperkt 1911 te Akersloot

De stichting heeft ten doel: het (doen) begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een maatschappelijke afstand tot de samenleving, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan Stichting Onbeperkt 1911 te Akersloot

1. Inleiding

Dit beleidsplan is gewijzigd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 maart 2022. Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.

2. Strategie

Statutaire doelstelling

De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten.
De stichting heeft ten doel: het (doen) begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een maatschappelijke afstand tot de samenleving, alles in de ruimste zin van het woord.

Afwezigheid winstoogmerk

De Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 lid 3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De Stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de Stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt uit artikel 4 lid 3 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

3. Beleid

3.1 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het aanbieden van een vorm van) B3- scholing aan kinderen aan te bieden;
• zich in te zetten voor kunst, biologische voeding en/of een voedselbos;
• zorgunits te bouwen waar zorg wordt gegeven;
• samen te werken met duurzame en verbindende visies, onder andere in de vorm van
scholing, kunst, muziek, cultuur en permacultuur;
• het aanvragen van benodigde hulpmiddelen voor haar cliënten;
• het inschakelen van een zorgverlener bij een zorgvraag van een cliënt;
• het (doen) verstrekken en bieden van informatie, advies en/of begeleiding, onder andere
door gebruikmaking van de erschillende beschikbare vormen van media;
• samen te werken met diverse organisaties en instellingen;
• het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig
en/of gewenst kunnen zijn.

3.2 Werving en beheer van gelden

De Stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten.
• baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;
• subsidies en/of fondsenwerving en/of crowdfunding;
• donaties, sponsorgelden en giften;
• schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
• revenuen van het vermogen; alle overige bijdragen en inkomsten.

Het beheer van de verkregen inkomsten wordt gedaan door de penningmeester, die hiervoor geen vergoeding ontvangt. De financiële beheerskosten zijn dan ook beperkt tot de kosten van een bankrekening en enige kantoorbenodigdheden.

3.3 Vermogen van de instelling

Stichting onbeperkt 1911 houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling.

3.4 Bestedingsbeleid

Stichting Onbeperkt 1911 besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan het volgende project: het (doen) begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een maatschappelijke afstand tot de samenleving, alles in de ruimste zin van het woord.

3.5 Beschikken over het vermogen van de instelling

Op grond van artikel 4 lid 4 van de statuten van Stichting Onbeperkt 1911 en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.

4. Overige

4.1 Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 5 lid 5 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid is er op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instellingen.

4.2 Beschrijving administratieve organisatie

Onder verantwoordelijkheid van penningmeester mevr. P. Berkhout wordt de administratie van Stichting Onbeperkt 1911 gevoerd door Zuurbier2 administratie en advieskantoor, door dhr. D. Zuurbier met behulp van digitale boekhouding. Eenmaal per jaar worden de jaarcijfers gepubliceerd op de website voor 1 juni van het daaropvolgende jaar.

Beleidsplan Stichting Onbeperkt 1911. Vastgesteld op 16 maart 2022

4.3 Publicatieplicht

De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website onbeperkt1911.nl.