Privacy

Beleid  Privacyverklaring Onbeperkt 1911, gevestigd aan Breedelaan 4 1921 XP Akersloot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. ● Onbeperkt 1911 respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat gegevens die u met ons deelt vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. ● Onbeperkt 1911 verwerkt persoonsgegevens over...

Privacy

Beleid  Privacyverklaring

Onbeperkt 1911, gevestigd aan Breedelaan 4 1921 XP Akersloot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

● Onbeperkt 1911 respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat gegevens die u met ons deelt vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.
● Onbeperkt 1911 verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
● Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van het doel van het verwerken van de persoonsgegevens, de aard en het beheer van de gegevens die wij verwerken, de personen die toegang hebben tot de gegevens en de rechten voor u als deelnemer/bewoner.
● In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Onbeperkt 1911 in deze een zogeheten verwerkingsverantwoordelijke.
● De registraties worden niet buiten Europa verwerkt.
● Onbeperkt 1911 maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Grondslag voor verwerking van persoonsgegevens

1. De grondslag waarop het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd:

● U heeft toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
● U geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door akkoord en instemming te geven aan de zorgovereenkomst die Onbeperkt 1911 met u heeft gesloten;
● Er is een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken.

2. De volgende persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor de hulpverlening, door Onbeperkt 1911 worden verwerkt:
● Persoonsgegevens van de deelnemer/bewoner, (wettelijk) vertegenwoordiger en familieleden;
● BSN-nummer;
● Emailadres en telefoongegevens van de deelnemer/bewoner, (wettelijk) vertegenwoordiger en

familieleden;
● Indicatiegegevens;
● Hulpverleningsgegevens.
● Toegang tot het persoonsdossier

3. Behalve de directrice van Onbeperkt 1911 heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot een persoonsdossier dat door Onbeperkt 1911 wordt samengesteld. Dit zijn
 a. De directrice,
 b. De zorgcoordinator,
c. Ondersteuners,
d. De orthopedagoog,
e. Stagiaires,
f. Accountant en boekhouder

De medewerkers die deze functies bekleden hebben allen een geheimhoudingsplicht. Per deelnemer/bewoner bepaalt Onbeperkt 1911 wie er toegang heeft tot het bij de deelnemer/bewoner behorend persoonsdossier.

4. Alleen gegevens die te maken hebben met de zorg voor de deelnemer/bewoner worden in het persoonsdossier opgeslagen.
5. Alleen medewerkers die direct bij de ondersteuning van de deelnemer/bewoner zijn betrokken en personen die van de deelnemer/bewoner hiervoor toestemming hebben gekregen, mogen het persoonsdossier inzien.
6. Gegevens van de deelnemer/bewoner worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de deelnemer/bewoner of diens wettelijk vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven middels een formulier ‘Toestemmingsverklaring’. In deze toestemmingsverklaring geven wij aan voor welk doel wij toestemming vragen om gegevens met anderen te delen. Voor elke verstrekking van informatie wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
7. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en in de Jeugdwet is opgenomen dat zorgaanbieders van maatwerkvoorzieningen, waaronder Onbeperkt 1911, persoonsgegevens voor gemeenten, CAK, SVB, CIZ en toezichthoudende ambtenaren mogen verwerken en met hen mogen uitwisselen, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak.
8. In de Wet langdurige zorg is opgenomen dat zorgaanbieders, waaronder Onbeperkt 1911 persoonsgegevens en gegevens over gezondheid mogen uitwisselen met Wlz-uitvoerders, het CAK en het CIZ, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak.

Bewaartermijnen

9. Nadat de deelnemer/bewoner ondersteund is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven geautoriseerde medewerkers/functies deze gegevens in kunnen zien, met inachtneming van onderstaand:
● Bij volwassenen (Zvw/Wlz/Ggz (Wgbo)) is de bewaartermijn twintig (20) jaar na de laatste wijziging in het persoonsdossier.
● Bij volwassenen (niet vallend onder de Wgbo) is de bewaartermijn vijftien (15) jaar na de laatste wijziging in het persoonsdossier.
● Bij jeugdigen (jeugdhulp) is de bewaartermijn twintig (20) jaar na de laatste wijziging in het persoonsdossier.
● Fiscale gegevens (omtrent betalingen) dienen zeven (7) jaar bewaard te worden.
● Toedienlijsten dienen twee (2) jaar bewaard te worden.

    Rechten van de deelnemer/bewoner

10. De deelnemer/bewoner c.q. diens wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht om de gegevens die over de deelnemer/bewoner zijn vastgelegd in te zien. Wanneer de deelnemer/bewoner of diens wettelijk vertegenwoordiger meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kan de deelnemer/bewoner of wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk verzoeken deze te wijzigen.
Deelnemer/bewoner en/of diens wettelijke vertegenwoordigers hebben:

● Het recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen (artikel 20 AVG);
● Het recht op vergetelheid: verwijdering van (alle) gegevens dossier en het recht om ‘vergeten’ te worden (artikel 17 AVG);
● Het recht op inzage in het dossier, en het recht op rectificatie en aanvulling (artikel 16 AVG);
● Het recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken
● Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Tenslotte hebben deelnemer/bewoner recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Wanneer u gebruik wilt maken van een van (een van) bovengenoemde rechten, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Wij vullen dan samen met u het Formulier uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming in, omdat wij vast willen leggen van welk recht u gebruik maakt en wat de acties zijn geweest. Wij zullen hierbij uw identiteit verifiëren en vragen u daarom om een identiteitsbewijs mee te nemen naar de afspraak.

Verwerking van gegevens

11. Betrokken instanties en ketenpartners waar Onbeperkt 1911 gegevens mee uitwisselt zijn opgenomen in een register. Dit heet een ‘Verwerkingsregister’. U mag te allen tijde dit verwerkingsregister bij ons opvragen.
12. Tevens is er met alle partijen waar vertrouwelijke (persoons) gegevens mee wordt uitgewisseld een verwerkersovereenkomst opgesteld en ondertekend.
13. Wanneer u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, kunt u dit via de geldende klachtenprocedure kenbaar maken. Komen wij er samen niet uit, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek
14. In het geval er sprake zou zijn van een datalek, heeft Onbeperkt 1911 een wettelijke meldplicht. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij Onbeperkt 1911, zonder dat dit de bedoeling is geweest.
15. Deze meldplicht houdt in dat Onbeperkt 1911 direct een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra er sprake is van een ernstig datalek. Soms moeten wij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn).
16. Bij een (vermoedelijk) datalek treedt onze Meldcode Datalekken en Privacyschending in werking. De Meldcode Datalekken en Privacyschending kunt u bij ons opvragen.

Cookies website

17. Onbeperkt 1911 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging gegevens
18. Onbeperkt 1911 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van fraude of misbruik, neem dan contact op met ons op via email en/of telefoonnummer.

Vragen en contact
19. Binnen Onbeperkt 1911 is Ilona Kramer de Privacy Officer. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heeft u algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via email en/of telefoonnummer.